Schoorlse duinen

Afgelopen februari heeft HOEK in opdracht van Staatsbosbeheer dennen verwijderd uit de Schoorlse duinen

De beslissing om uitgezaaide dennen te verwijderen heeft vooral te maken met het terugbrengen van de duindynamiek, duinen moeten namelijk kunnen stuiven. En soorten die er van oorsprong groeien, soms afhankelijk van overstuiving, moeten er kunnen blijven groeien. Dennen en hun wortels houden zand vast en daardoor wordt de bovenlaag te zuur voor de bijzondere inheemse beplanting.

Bij dit type werk is de kwetsbare ondergrond het vertrekpunt van het plan van aanpak. De werkzaamheden voeren we zo uit dat er zo min mogelijk schade ontstaat in de kwetsbare natuur. HOEK heeft de kennis en ervaring om deze werkzaamheden zo uit te voeren, ook als Ranox, natuuraannemers.  HOEK heeft gekozen voor een duurzame inzet, zo zetten we zo min mogelijk machines in en is er minimale CO2 uitstoot.

Nieuwsgierig hoe we dit aanpakten? Bekijk onderstaande korte video. Het werk is naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd en daar is HOEK trots op. Een mooi voorbeeld van hoe je kunt werken met respect voor de natuur.

Bijzondere elementen:

  • We dragen bij aan het behoud van grijze duinen door in het beheer ook de naalden af te voeren. De naalden zouden anders namelijk voor plotselinge verzuring zorgen omdat zij een naaldopbouw van enkele jaren in het gebied achter laten.
  • De duinen behoren tot het soorten rijkste stukjes van Nederland. De vegetatie en daarvan afhankelijke soorten staan door stikstofdepositie onder druk. Goede sturing op verzurende resten is daarom belangrijk.
  • Bijzondere werking van katrollen en contragewicht die zelfs materiaal uit de kuilen via de kabels kunnen vervoeren.
  • Zorg voor het mijden van activiteiten rondom konijnenholen.
  • Behoud van de doelsoorten zoals heide en ook bijzondere korstmossen,  bijvoorbeeld ook de heidelucifer kwam onbeschadigd uit de werkzaamheden.
  • Door met grote machines uit het gebied te blijven vindt er aanzienlijk minder verstoring plaats. De torenvalk bleef actief en voorbereiding van de paarvorming van veldleeuweriken vond gewoon plaats.
  • Voor start broedseizoen klaar.

In het algemeen geldt bij werken in bosgebieden;kaartje nl rode lijst en beschermde soorten

  • Maak geen diepe sporen in natuurgebieden, zo blijven mineralen in het gebied
  • Houd rekening met rode lijst – en beschermde soorten, die zich bevinden in het duingebied.

 

Meer weten over werken in kwetsbare natuurgebieden?

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Aarts,

Adviseur natuurontwikkeling en invasieve soorten