Ecologie

Geef oorspronkelijke beplanting de ruimte en de natuur komt dichterbij. Ecologisch beheer vraagt om gedegen kennis en inzicht in benodigde en geschikte maatregelen.

We werken bijvoorbeeld uitsluitend met inheemse zaden van Heem, afkomstig uit een kwekerij in Nederland. Hiermee vergroten we de biodiversiteit in een bepaald gebied en dat draagt weer bij aan natuurbeleving en de ontwikkeling van plant en dier.

HOEK heeft ruime ervaring in ecologisch beheer van bermen, duingebieden, natuurlijke oevers en terreinen rond bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen en golfbanen. We houden rekening met de natuurlijke omstandigheden door flora en fauna alle ruimte te geven en in kwetsbare gebieden met licht materieel te werken. We werken hiervoor samen met partners als Ranox, Heem en Natuurpro.

Wet Natuurbescherming

De Wet Natuurbescherming vervangt vanaf 1 januari 2017 drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet Natuurbescherming is drieledig: 1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland, 2. decentralisatie van verantwoordelijkheden en 3. vereenvoudiging van regels.. De wet beschermd vanuit de overheid verschillende natuurgebieden, en ook soorten planten en dieren. In deze wet is een zorgplicht opgenomen, wat inhoudt dat menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en fauna mag hebben. Bij aanvang van een project wordt vooraf met grote zorg geïnventariseerd of een gebied beschermd is en zo ja wat de bijbehorende gedragscode is. Onze hoveniers zijn goed op de hoogte van de wet, Natuurbescherming en beschikken over de juiste certificaten en betreden het project met uiterste zorgvuldigheid.

  • Duin

Natuurvriendelijke oevers

Een natuurvriendelijke oever heeft tot doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Door de licht glooiende oevers overlopend in het land met een diepte van circa 40 cm zorgt dat andere waterplanten dan riet ook een kans krijgen zich te ontwikkelen. Weten hoe dit in zijn werk gaat? Neem dan contact met ons op.

Meedenken over ecologie?

Neem vrijblijvend contact op met Lonneke Aarts,

Adviseur natuurontwikkeling